JSC Serbian Railways

SER

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку бр. 83/2014 – Услуге главне и ванредне оправке 5 (пет) комада ТМД, у отвореном поступку -Питања и одговори бр.1- – Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права-