JSC Serbian Railways

SER

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку бр. 107/2014 – Услуге редовне оправке 350 теретних кола, у отвореном поступку, по партијама -Питања и одговори бр.1, бр.2, бр.3- -Измене и допуне бр.1- -Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права- – Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права –