JSC Serbian Railways

SER

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку бр. 68/2014 – Набавка добара за оспособљавање депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а СТАДЛЕР, у отвореном поступку, по партијама -Питања и одговори бр.1, бр.2, бр.3, бр.4, бр.5, бр.6, бр.7, бр.8, бр.9, бр. 10 – -Измене и допуне бр.1- -Обавештење о продужењу рока- – Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за ПАРТИЈУ 3 – – Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за ПАРТИЈУ 1 – -Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за Партију 3-