JSC Serbian Railways

SER

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку бр.33/2015 – Услуге текућег одржавања, поправки И баждарења колских вага, у отвореном поступку