JSC Serbian Railways

SER

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ за Јавну набавку бр. 111/2014 – Набавка опреме и делова за одржавање спољних СС уређаја, у отвореном поступку