JSC Serbian Railways

SER

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку бр. 5/2015 – Услуге одржавања И баждарења колских вага, у отвореном поступку