JSC Serbian Railways

SER

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку бр.43/2015 –Услуге ремонта главних генератора дизел локомотива, у отвореном поступку