JSC Serbian Railways

SER

Опште информације

Опште информације

Пословно име: „Железнице Србије“ акционарско друштво, Београд
Скраћено пословно име: “Железнице Србије” ад, Београд
Седиште: Београд, Ул. Немањина бр. 6.
Претежна делатност: 71.12. Инжењерске делатности и техничко саветовање
Матични број: 20038284
ПИБ: 103859991
Оснивач: Република Србија
Акционари: Република Србија
Надлежно министарство: Министарство грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре
Управљање Друштвом: једнодомно
Органи Друштва: Скупштина и Одбор директора
Број запослених (на дан 31.12. 2015.) – 137
 


 
Влада Србије је 2. јула 2015. донела одлуку о статусној промени “Железница Србије”, издвајања уз оснивање нових акционарских друштава – “Инфраструктура железнице Србије”, “Србија воз” и “Србија Карго”.

Од 10 августа, када је Агенција за привредне регистре донела решење о упису у регистар новоформираних Друштава, спске железнице наставиле су да постоје као четири акционарска друштва: Друштво “Железнице Србије” ад, Друштво за управљање железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Друштво за железнички превоз робе „Србија карго“ и Друштво за железнички превоз путника „Србија воз“.

Након издвајања три новоформирана железничка друштва, “Железнице Србије” ад нису промениле свој правни и пословни субјективитет (непромењен ПИБ и матични број), али су промениле делатност.

Делатности Друштва “Железнице Србије” ад су: Инжењерске делатности и техничко саветовање, консултантске делатности у области информационе технологије и остале услуге информационе технологије, куповина и продаја властитих некретнина, као и изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима, рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови, пореско саветовање, техничко испитивање и анализе, изнајмљивање и лизинг осталих машина, опреме иматеријалних добара, делатност музеја, галерија и збирки.

Друштво може да обавља и све друге делатности, послове и услуге у унутрашњем и спољнотрговинском промету, дозвољене законом, уз сагласност Оснивача.